لیست آزمایشات

 

ایمونولوژی و هورمون

Toxo Igm (IgG-IgM)
 
Rub Igm (IgG-IgM)
 
HBs Ag
 
HBS Ab
 
HBE Ab
 
HBC Ab (total)
HBC Igm
HCV Ab
 
HIV Ab
 
HAV Total
 HAV Igm
Anti ccp
 
Anti ssA
 
Anti ssb
 
Anti Gliadin (IgG-IgM)
 
Anti phospholipid
 
Lupus Anti Coagulant
 
ANA
 
Anti DNA
 
P-ANCA
 
AMA
 CANCA
ASMA
 
Anti Smith Ab
 
Anti Sperm Ab
 
HSV Ab-(IgG-Igm)
 
Hpylori IgG Igm
 
Hydatic cyst IgG
 
Listeria
 
Chlamidia IgG Igm
 
Mycoplasma IgG Igm
 
Anti Glidin IgG Igm
 
Anti Endomesial IgG
 

 

 

بیوشیمی

 
FBS
 
1 HPP
 
2HPP
 
GTT (750) (100 G)
 
Gct (50G)
 
BS-Random
 
Hgb AIC
 
Creatinin
Cu
Urea
 
Uric Acid
 
Chlostrol
VLDL
Triglyseride
LDL
HDL
SGPT
SGOT
 
Bilirubin (total-direct)
 
LDH
CPK MB
CPK
 
Amylase
 
Lipase
TIBC
IRON
K
Na
 
Zinc
 
Lithium
 
Mg
P
Ca

 

 

غربالگری دوران بارداری

Double Marker At 11-13 weeks
Triple marker At 14-22 weeks
Quadreple marker At 15-22 weeks

 

هماتولوژی

 
CBC
 
ESR
 
Reticulocyte
 
G6PDH
 
PT & INR
 
PTT
BT
CT
 
Blood Group
 
LE Cell
 
Hgb electrophares
 
D-Dimer
 
FDP
 
Protein-C
 
Protecin-S

 

تومور مارکر

AFP
PSA
Free PSA
CA-19-9
CA-15-3
CA-125
CEA

 

مایکولوژی

Direct Smear

برچسب‌ها