User Image

خانم دکتر جمالی

متخصص داخلی (غدد دیابت تیروئیدومتابولیسم )

توضیحاتی برای پزشک وارد نشده است